خوزی، عشایر عرب، طایفه آل کثیر

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها