خوزی، عشایر عرب، طایفه آل محسین

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها