خوزی، عشایر عرب، طایفه آل خمیس

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها