خوزی، عشایر عرب، طایفه آل حمید

ویژگی ها

قلمرو

جمعیت