خوزی، عشایر عرب، طایفه آقاجری

ویژگی ها

قلمرو

جمعیت