خوزی، شوشتر

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار باستانی

آثار تاریخی

بزرگان

خاندان ها

پوشاک

زبان و لهجه

مراسم