خوزی، شادگان

ویژگی ها

پیشینه اقتصادی

پیشینه سیاسی

بزرگان

معیشت