خوزی، خرمشهر

ویژگی ها

پیشینه اقتصادی

بزرگان

خاندان ها

صنایع دستی

معماری

معیشت