خوزی، اهواز

ویژگی ها

آثار باستانی

آثار تاریخی

بزرگان

خاندان ها

پوشاک

معیشت

صنایع دستی

مراسم