اقوام ایرانی، ترکمن

شهرها

آق قلا

اینچه برون

بندر ترکمن

رامیان

کلاله

گنبد کاووس

مراوه تپه

مینودشت

روستاها

القجر

خواجه لر

دادلی قزنین

فندرسک

عشایر

تکّه

گوکلان

یموت

قوم ترکمن

ویژگی های مشترک