اقوام ایرانی، تات

شهرها

اشتهارد

تاکستان

روستاها

نرجه

عشایر