بندری، دشتستان

ویژگی ها

آثار تاریخی

بازی ها

پوشاک

معیشت