بندری، جزیره کیش

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

آثار تاریخی

پوشاک زنان

پوشاک مردان

معیشت