بندری، جزیره هرمز

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

آثار تاریخی

پوشاک

معیشت