بندری، جزیره خارک

ویژگی ها

آثار باستانی

پیشینه تاریخی

آثار تاریخی

بازی ها

معیشت