بلوچ، قصرقند

ویژگی ها

آثار باستانی

بزرگان

مذهب، زیارتگاه