بلوچ، عشایر گمشادزهی

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

قلمرو

جمعیت

تیره ها

فعالیت زنان

فعالیت مردان

مسکن