بلوچ، عشایر کرد

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

قلمرو

جمعیت

تیره ها