بلوچ، عشایر میرمرادزهی

ویژگی ها

قلمرو

جمعیت

تیره ها