بلوچ، عشایر مبارکی

ویژگی ها

قلمرو

تیره ها

ساختار ایلی

ساختار تاریخی