بلوچ، عشایر صالح  زهی

ویژگی ها

قلمرو

جمعیت

تیره ها