بلوچ، عشایر شیرانی

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

قلمرو

جمعیت

تیره ها

ساختار اجتماعی

مراسم