بلوچ، عشایر شه بخش

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

قلمرو

جمعیت

تیره ها

ساختار ایلی

بزرگان

معیشت

مسکن