بلوچ، عشایر بلیدی

ویژگی ها

قلمرو

جمعیت

تیره ها