بلوچ، عشایر بامری

ویژگی ها

پیشینه تاریخی

قلمرو

جمعیت

تیره ها

مذهب