بلوچ، عشایر انوشیروانی

ویژگی ها

قلمرو

جمعیت

تیره ها