بلوچ، دشتیاری

ویژگی ها

آثار تاریخی

مذهب، زیارتگاه