اقوام مهاجر ایران، افغانستانی

ویژگی ها

زبان و لهجه، پشتو

زبان و لهجه، دری

زبان و لهجه، هراتی

هنر، فیلم مستند