اقوام ایرانی

هدف از بخش متون اقوام، ارائه اطلاعات غنی مکتوب در یک چارچوب منظم با توجه به ویژگی های فرهنگی اقوام است.