اقوام ایرانی، اقلیت های دینی

اقلیت های دینی

ارامنه

زرتشتی

صابئی

کلیمی