اقلیت های دینی، کلیمی

ویژگی ها

آثار باستانی، اصفهان

بزرگان، موسیقی

مذهب، همدان