آذری، پلدشت، ویژگی ها

آذری، پلدشت

ویژگی ها

آثار تاریخی