آذری، مرند

ویژگی ها

آثار تاریخی

بازی ها

صنایع دستی