آذری، مراغه

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

بزرگان

خاندان ها