آذری، سلماس

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

پوشاک