آذری، زنجان

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بازی ها

بزرگان

خاندان ها

پوشاک زنان

پوشاک مردان

صنایع دستی