آذری، خوی

ویژگی ها

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بازی ها

پوشاک