آذری، تبریز

ویژگی ها

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بازی ها

بزرگان

خاندان ها

پوشاک

صنایع دستی