آذری، ارومیه

ویژگی ها

آثار دیرینه شناسی

آثار تاریخی

بازی ها

بزرگان

صنایع دستی

هنر، فیلم مستند