آذری، اردبیل

ویژگی ها

آثار تاریخی

زبان و لهجه

بازی ها

پوشاک

صنایع دستی

هنر، فیلم مستند